Beleidsplan

Onderlinge liefde en eenheid is in de eerste plaats een zaak van het hart. Om samen gemeente te zijn, moeten we leven vanuit het Woord en de liefde en genade van God. Samen gemeente zijn vraagt echter ook om afspraken te maken: afspraken over hoe en wanneer we samenkomen, afspraken over wie
welke taken op zich neemt en afspraken over welke dingen we als gemeente wel en niet ondernemen. Afspraken ook, over de kosten die dat met zich meebrengt en hoe deze opgebracht moeten worden. Juist in een tijd als de onze, waarin de samenleving in hoog tempo verandert, waarin ook wijzelf
beïnvloed en misschien zelfs meegesleept worden, is het van belang om die afspraken op papier te zetten. Die noodzaak is des te meer aanwezig, omdat heel veel gemeenteleden meewerken in de gemeente. Het is echter ook van belang voor de predikant die dienstbaar is in onze gemeente, voor
gastpredikanten op zondag en zelfs voor de classicale en landelijke kerkelijke organen, die mede verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken in de gemeente. Voor alle genoemden is het beleidsplan geschreven, zodat we weten waar we als gemeente naar toe willen en wat vanuit
Christus’ missie ook de onze is. Het beleidsplan bevat dus afspraken over de hoofdlijnen die we als gemeente in de komende jaren willen volgen. Daarbij maken we keuzes die vooral bedoeld zijn om de kostbare inspanningen van gemeenteleden zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen; om ieders
bijdrage mee te laten werken tot verheerlijking van God en tot opbouw van Zijn gemeente.

Het huidige beleidsplan loopt van 2019 t/m 2023. Momenteel wordt aan een nieuwe beleidsplan gewerkt en dit zal in de loop van 2024 worden geplaatst.
terug