Zaaierberichten

Zaaierberichten

Kerkdiensten: Zondag 22 april om 9.30 uur ds. prof. dr. M.J. Paul (Ede) en om 18.30 uur ds. E. van der Poel.
Voorzang: De voorzang voor de morgendienst is psalm 62: 5 en voor de avonddienst psalm 17: 4.
Kinderoppas: Zondagmorgen passen Jean-Paul Wursten, Gera Korevaar en Judith de With op.
Collecten: Er zijn zondag 3 collectes, de eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor de instandhouding van de predikantsplaats.
Financiële verantwoording: De opbrengst van de busjes voor het verjaardagsfonds over het 1e kwartaal 2018 bedroeg € 510.35 . We mochten € 85 ontvangen van de verkoop van oud ijzer (bestemd voor het BWK).
Kerkschoonmaak: Deze week maken Tineke Kool en Josina den Hertog de kerk schoon.
Pastoraat: De gezondheidstoestand van Cody Baars (Pr. Amaliastraat 4, 4145KZ) gaat de laatste dagen gelukkig weer vooruit, na een aantal ‘mindere’ dagen. Hij verblijft nog in het WKZ in Utrecht. De revalidatie na zijn ingrijpende hartoperatie gaat met stappen vooruit, maar soms ook weer met stappen terug. Het vraagt om geduld. We bidden zijn ouders Anne en Karin dit geduld toe in deze periode van spanning en waarin het reguliere levenspatroon zo is doorbroken. Dat geldt zeker ook voor hun zoontje Ischa. Bovenal blijft het gebed tot de HEERE dat Hij Cody draagt, hem nieuwe kracht geeft, zodat hij verder opknapt.
Op woensdag 25 april zal Caroline Meerkerk (Kortgerecht 36, 4145NL) in het Leidsche Rijn ziekenhuis opnieuw aan haar schouder geopereerd worden. Na de operatie vorig jaar november is door het gevolg van een bloeding bij het schoudergewricht de pijn eerder toegenomen dan afgenomen en de dokters hopen nu door middel van deze operatie deze pijn weg te kunnen nemen. Na de operatie volgt opnieuw een periode van revalidatie. Dat God je in deze periode opnieuw goed en nabij zal zijn.
Heilige doop: Zondag 22 april ontving Nienke Grietje van Vuren het teken en zegel van de Heilige Doop. Nienke is de dochter van Martijn en Jolanda van Vuren. De tekstwoorden voor de verkondiging kwamen uit Kolossenzen 1: 13 en 14. Daarin schrijft Paulus dat de verlossing in het verleden ligt. Het Paasfeest ligt achter ons, God ging ons voor en Jezus ging voor ons. Maar de redding gaat niet buiten ons, het vraagt om geloof in Hem. Zo mogen jullie Nienke voorgaan in het geloof, haar maar veel brengen in de ‘bewegingssensoren’ van Gods evangelie met de dooptekst van Nienke als belofte: Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien (Mattheus 5: 8).
Contactmiddag: Hallo allemaal, op zaterdag 21 april hopen we jullie opnieuw te ontmoeten op de contactmiddag. Het is dan alweer de laatste keer van dit seizoen! Je bent van harte welkom in het kerkelijk centrum (achter de Hervormde Kerk), Dorpsstraat 33 in Schoonrewoerd. We beginnen deze middag om drie uur en om half zeven is het programma afgelopen. Deze laatste keer gaan jullie weer zelf iets maken… wat dat is horen jullie dan! We sluiten de middag af met een gezellige maaltijd.
Als je nog vragen hebt kun je even bellen met: Janny Bruynes (0345-641358) of Lotte de Groot (0345-844525). Tot dan! De commissie van de contactmiddag
Openluchtdienst Pinksteren: Het duurt nog even maar de voorbereidingen zijn al in volle gang voor de Openluchtdienst Pinksteren 2018. Voor de zang(begeleiding) zijn we op zoek naar mensen die het leuk vinden om mee te zingen tijdens deze dienst. Op maandagavond 23 april om 19:30 uur willen we voor de eerste keer oefenen in de kerk.
Ook dit jaar willen we er weer heel graag met een kinderkoor staan. Dus ook alle kinderen zijn van harte uitgenodigd om mee te zingen. Zij beginnen om 19:00 uur met oefenen.
Van harte welkom! En heb je nog vragen, mail dan met Jolanda van Vuren ().
Zomerwerk: Het winterwerk zit er op, veel kerkelijke activiteiten staan in de zomer op een lager pitje. Graag zou ik met een aantal theologisch geïnteresseerde gemeenteleden de komende periode een recent verschenen theologisch boek willen lezen. Welke dat is, is wat mij betreft bespreekbaar. Graag inventariseer ik wie er interesse heeft om in de maanden mei en juni een aantal avonden (ik denk aan 4) bij elkaar te komen om samen het gesprek aan te gaan over hetgeen we gelezen hebben. U of jij hoeft geen ‘theoloog’ te zijn om deel te nemen, maar het vraagt wel wat beschikbare tijd om e.e.a. voor te bereiden; schroom niet om contact met mij op te nemen bij vragen (0345 64 25 72 / ).
Vacatures ambtsdragers: In verband met de nog openstaande vacatures voor diaken (op de plaats van Arie de With) en ouderling (op de plaats van Harm Vollmuller) worden de leden van de gemeente opgeroepen om namen in te dienen van mannen die volgens u in aanmerking komen voor deze vacatures. Als kerkenraad rekenen we op uw gebed en betrokkenheid in dit belangrijk werk. Tot uiterlijk vrijdag 4 mei 2018 heeft u de gelegenheid om namen in te dienen bij de scriba, Bart de Groot, Masada 2. Deze aanbevelingen dienen schriftelijk en ondertekend te worden ingeleverd en u wordt gevraagd om de betreffende vacature (diaken of ouderling) bij de ingediende personen te vermelden.
Eind april is het 8 jaar geleden dat Wim Bruijnes (Overboeicop 3) in het ambt van diaken werd bevestigd. We zijn dankbaar dat Wim aan heeft gegeven nog 4 jaar het ambt van diaken te willen dragen. In de kerkenraadsvergadering van 17 april jl. hebben we hem herbenoemd voor de komende ambtsperiode. Mocht u bezwaar hebben tegen de gevolgde procedure, dan kunt u dit schriftelijk en ondertekend tot uiterlijk zaterdag 28 april indienen bij de scriba, Bart de Groot, Masada 2.
Vakantie Bijbel Club: Komende zondag wordt er na de dienst een brief uitgedeeld waarmee u of jij je kunt opgeven om mee te helpen met de VakantieBijbelClub. Deze wordt evenals voorgaande jaren georganiseerd door de Hersteld Hervormde Kerk en vindt dit jaar plaats op 21, 22 en 23 augustus. Via het inschrijfformulier kunt u of jij aangeven op welke dagdelen je aanwezig kunt zijn. Graag breng ik u deze VBC onder de aandacht. Het zou prachtig zijn als ook vanuit onze kerkelijke gemeente veel mensen bereid zijn om hun steentje bij te dragen om zo het evangelie onder de kinderen van ons dorp te helpen verspreiden. Mocht u of jij zondag niet in de kerk zijn, mail mij dan even, dan zorg ik dat het aanmeldformulier in uw of jouw (digitale) brievenbus komt.
BWK: Tijdens de jaarmarkt staan we er weer met de koffie- en gebakkraam. We zijn op zoek naar mensen die ons willen helpen met het bakken van een taart en/of een uurtje achter de kraam staan. U kunt zich opgeven bij Judith de With 06-30773737 of via
Agenda: Voor de genoemde activiteiten geldt: zo de HEERE wil en wij leven
Zaterdag 21 april: 15.00 – 18.30 uur ~ Contactmiddag gehandicapten
Woensdag 25 april: 19.45 – 20.30 uur ~ Gebedskring
Tenslotte: Komende zondag wil ik tijdens de avonddienst in de verkondiging stil staan bij het nut van de opstanding. Dit naar aanleiding van zondag 17 uit de Heidelbergse Catechismus. Mijn streven is om bij de ingang van de kerk een hand-out neer te leggen als ondersteuning bij de lijn in de verkondiging over deze 17e zondag uit het troost- en leerboek van onze kerk.
Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Dorpsstraat, E. van der PoelKerkdiensten: Zondag 15 april om 9.30 uur ds. E. van der Poel (bediening Heilige Doop) en om 18.30 uur ds. H.J. van der Veen (Sliedrecht).
Voorzang: De voorzang voor de morgendienst is psalm 56: 6 en voor de avonddienst psalm 16: 3.
Kinderoppas: Zondagmorgen passen Esther Vollmuller, Melissa de Jong en Lydia Kool op.
Collecten: Er zijn zondag 3 collectes, de eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor de instandhouding van de predikantsplaats.
Financiële verantwoording: De opbrengsten van de collecten over de maand maart zijn als volgt: M.A.F. € 194,40, H.O.E. (avondmaalscollecte) € 102,65, Diaconie € 715,15, Kerkrentmeesters € 1.021,95 en instandhouding predikantsplaats € 1.154,51 (incl. extra gift van € 70). De collecte op 1e Paasdag 1 april bestemd voor de IZB bedroeg € 233,80, 2e Paasdag voor de adoptiekinderen via Woord en Daad € 152,75 en 8 april voor de jeugd van onze eigen gemeente € 225,95
Kerkschoonmaak: Deze week maken Wijna en Amanda van Soest de kerk schoon.
Pastoraat: Groot was de opluchting toen vrijdag 6 april het bericht uit het WKZ in Utrecht kwam dat de operatie van Cody Baars goed verlopen was. We danken samen met zijn ouders Anne en Karin en broertje Ischa, alsook met de grootouders en verdere familie voor het leven dat God spaarde. De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. Met die woorden mochten Anne en Karin Cody toevertrouwen aan de handen van de artsen, maar bovenal in de handen van onze Schepper. Hij heeft het wonderlijk goed gemaakt en heeft de vele gevouwen handen gezien en onze gebeden verhoord. We wensen Cody de nabijheid van de HEERE toe in deze periode waarin de gezondheid nog fragiel is en bidden hem toe dat hij elke dag verder aan mag sterken.
Mevrouw van Santen-Arendonk (Noorderwoerd 17, 4145NV) werd vorige week voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Gelukkig mocht ze dezelfde dag weer naar huis terug, maar over twee weken volgen verdere onderzoeken. Een spannende tijd altijd maar weer. We wensen u de rust toe die God ons geven kan en wil. Niet voor niets is Hij onze herder Die ons leven leidt (naar psalm 23).
Verjaardag: Mevrouw De Leeuw – Van Weverwijk (Eiland 101, 4143EV Leerdam) bereikte op 5 april de hoge leeftijd van 90 jaar. We hebben in de eredienst God gedankt en voorbede voor u gedaan en feliciteren u ook via de Zaaier van harte met dit kroonjaar. De psalm die ‘past’ bij uw leeftijd, psalm 90 spreekt over de zeer sterken die 80 jaar worden. We wensen u Gods onmisbare nabijheid toe nu u tot de zeer zeer sterken mag behoren en bidden u Zijn vreugde toe.
Uitje ouderenmiddag: D.V. woensdag 15 april gaan we naar museum ‘het Reghthuis’ in Giesenburg. Als afsluiting gaan we een pannenkoek eten in Leerbroek.
U wordt om 13.30 uur verwacht in het Kerkelijk Centrum. Heeft u zich nog niet opgegeven, dan kunt u dit alsnog doen bij Gerda (tel. 616175) of bij Marian (tel. 641566). Allen van harte welkom.
Terugblik Afsluiting Winterwerk: Tijdens het afgelopen weekend sloten we met warme bijeenkomsten het winterwerk af. Het zonnetje maakte het aangenaam, de gehuurde pizzaoven draaide overuren en bakte de zelfgemaakte pizza’s af. Tijdens het spel op zaterdagavond ging het er soms zelfs heet aan toe. Na de geslaagde zaterdag kwamen we als gemeente op zondag samen rond het thema: Open je ogen! In de verkondiging blikten we terug op het afgelopen winterseizoen, waarin op vele manieren we onze ogen mochten zalven met de ‘gratis’ ogenzalf die Jezus ons aanbiedt. Na de dienst zong de groep jongeren voor in de kerk de ouderen de zegen van God toe en vervolgens deden de volwassenen dit voor de jongeren; een indrukwekkend moment. Na de dienst spraken we nog na over het thema en hoe we dit terugzien in onze gemeente. Al met al een weekend waar we als gemeente dankbaar op terug mogen kijken. De commissie afsluiting winterwerk.
BWK: Tijdens de jaarmarkt staan we er weer met de koffie- en gebakkraam. We zijn op zoek naar mensen die ons willen helpen met het bakken van een taart en/of een uurtje achter de kraam staan. U kunt zich opgeven bij Judith de With 06-30773737 of via
Agenda: Voor de genoemde activiteiten geldt: zo de HEERE wil en wij leven
Zondag 15 april: tijdens de ochtenddienst ~ Kind en Evangelie
Zondag 15 april: na de avonddienst ~ Zangkwartiertje
Woensdag 18 april: vanaf 13.30 uur ~ Uitje ouderenmiddag
Tenslotte: Met dankbaarheid kijken we als gemeente terug op de afsluiting van het winterwerk, zoals hierboven te lezen is. Mooi om zo gemeenteleden te ontmoeten en met hen te spreken. We danken God voor Zijn zegen over de afgelopen maanden. Hoewel de winter voorbij is, is het niet de bedoeling dat we nu als kerk aan onze zomerslaap gaan beginnen. Open je ogen geldt niet alleen voor de wintermaanden, maar voor het hele leven. Want wie – dankzij de ogenzalf van Christus – de ogen open heeft, kijkt met een andere blik naar de mensen om ons heen en kijkt verlangend uit naar de ontmoeting met God.
Komende zondag zal Deo Volente de heilige doop bediend worden. Nienke van Vuren, dochter van Martijn en Jolanda, zal gedoopt worden. In de verkondiging van Gods Woord staan we stil bij Kolossenzen 1:13 en 14. Na de avonddienst zingen we met elkaar nog enkele liederen rondom het thema God is de Levende. Van harte uitgenodigd in beide diensten.
Hartelijke groet, E. van der Poel

 
Kerkdiensten: Zondag 8 april om 9.30 uur ds. E. van der Poel (afsluiting winterwerk) en om 18.30 uur ds. J. de Jong (Ede).
Voorzang: De voorzang voor de morgendienst op zondag 8 april is psalm 139: 14 en voor de avonddienst psalm 15: 1.
Kinderoppas: Zondagmorgen 8 april passen Bertine Sterk, Lotte de Groot en Amanda van Soest op.
Collecten: Op zondag 8 april zijn er 3 collectes, de eerste is bestemd voor de jeugd van onze eigen gemeente, de tweede voor de kerk en de derde van de instandhouding van de predikantsplaats.
Financiële verantwoording: Broeder Anne Baars ontving €50 voor de kerk om te besteden waar deze gift het beste gebruikt kan worden. En er is een gift van €10 binnen gekomen voor de kerk, via de bezoekdames.
Kerkschoonmaak: Deze week maken Lydia Kool en Willianne Meerkerk de kerk schoon.
Pastoraat: Op de dag van het uitkomen van deze Zaaier wordt Cody Baars opgenomen in het WKZ in Utrecht. In verband met een spoedoperatie van een andere patiënt is de operatie van Cody verplaatst van 4 naar 6 april. Hoewel de situatie nog niet kritiek is, achten de artsen het verstandig om Cody nu al te opereren aan zijn hart, aangezien het zuurstofgehalte in zijn bloed gestaag naar beneden gaat. Een zware en spannende tijd voor zijn ouders Anne en Karin en voor Ischa, de broer van Cody, maar ook voor de grootouders en verdere familie. Wat de toekomst verder zal brengen, is ons niet bekend. Het gebed mag als een bewarende muur om Cody en het gezin heen staan, omdat ons gebed rust in God. Hij is de bewaarder Die niet zal sluimeren noch slapen. De Heere zal onze uitgang en onze ingang bewaren, van nu tot in eeuwigheid.
We denken ook aan hen die buiten alle schijnwerpers van de zichtbare aandacht onderzoeken hebben ondergaan of nog ondergaan. Het brengt de broosheid van ons menselijk bestaan soms angstvallig dichtbij. Maar juist dan merken we ook wat er echt toe doet in het leven. Van harte Gods nabijheid toegewenst. Dat Hij in alles de lof en de eer mag krijgen, zelfs als wij door een donker dal gaan.
Volkstuintjes: Opnieuw wijzen we u er op dat er verschillende stukjes volkstuin vrij komen. Heeft u altijd al graag uw eigen groenten en aardappelen willen verbouwen? Neem dan contact op met Gijs van der Heijden, telefoonnummer: 0345-641611. Het college van kerkrentmeesters.
Kind en evangelie: In verband met afsluiting winterwerk is er komende zondag geen Kind & Evangelie, maar zal dit op 15 april zijn.
Koffiedrinken na de dienst: De commissie afsluiting Winterwerk vindt het heel fijn dat al heel veel mensen zich hebben opgegeven voor het koffiedrinken na de kerkdienst, zo hebben ze gericht inkopen kunnen doen. Er is echter bewust iets meer gekocht, zodat als u zich niet heeft opgegeven, er toch op u gerekend is bij het koffiedrinken. Van harte welkom!
Afsluiting catechisatieseizoen: Maandagavond 9 april worden alle catechisanten om 19.00 uur verwacht in het KC. Ja, zoals beloofd sluiten we af met een gezamenlijke maaltijd. Houd even je app in de gaten zodat je weet wat jij mag koken. We zien uit naar jullie komst... Jan en Anne.
Uitje ouderenmiddag: D.V woensdag 18 april hopen wij een middagje op pad te gaan. We worden dan verwacht in museum “Het Reghthuis” in Giessenburg. Tevens is er in het museum de expositie Water in de Waard. Dit jaar is het 65 jaar geleden dat vooral Zuid/West Nederland getroffen werd door een grote watersnood.
Als afsluiting gaan we een pannenkoek eten in restaurant ‘Onder de Pannen’ in Leerbroek. We hopen rond half 8 weer thuis te zijn. Heeft u zich nog niet opgegeven dan kunt u dit doen bij Gerda tel. 616175 of Marian tel. 641566. Hartelijk welkom en we hopen op een fijne middag.
Agenda: Voor de genoemde activiteiten geldt: zo de HEERE wil en wij leven
Zaterdag 7 april: vanaf 16.00 uur ~ afsluiting Winterwerk met maaltijd en het grote ‘Open je ogen-spel’.
Zondag 8 april: na de themadienst ~ koffie, thee en limonade in het KC
Zondag 8 april: na de avonddienst ~ Focus
Woensdag 11 april: 20.00 – 21.30 uur ~ Huis-Bijbel-Vrouwen-Kring (bij Andrea de Leeuw; Julianastraat 12)
Donderdag 12 april: 19.30 – 21.00 uur ~ Pitstop
Tenslotte: Met grote dankbaarheid kijken we als gemeente terug op de afgelopen periode. Hoewel aantallen niet maatgevend zijn, was het toch fijn om met een grote groep mensen, zowel van binnen als van buiten onze gemeente, samen te zijn om stil te worden en stil te staan bij het lijden van Jezus. Leer mij o Heer, Uw lijden recht betrachten. Het bracht ons de verwondering over de weg die Jezus ging om mensen te verlossen, te bevrijden van zonde en schuld. Afgelopen zondag klonk de jubel. U zij de glorie, opgestane Heer. De liefde en trouw van God liet op die eerste Paasmorgen de zon opgaan, het licht dat de duisternis verdreef. Niet voor niets ging de zon op. We danken God ervoor.
Komend weekend staat de afsluiting van het winterwerk gepland. We willen dat op zaterdag doen met een gezamenlijke maaltijd en een spel. Op zondagmorgen is er een thema-dienst met aansluitend koffie en thee. In de eredienst op zondagmorgen zal het thema ‘open je ogen’ opnieuw centraal staan. Net als bij de start van het winterwerk zullen enkele jongeren zorgen voor de lezingen en zingen we enkele liederen. We slaan het laatste Bijbelboek open, namelijk de Openbaring aan Johannes. De tekst voor de verkondiging vinden we in de brief aan de gemeente van Laodicea zoals deze staat in Openbaring 3. De kerntekst is vers 18b: En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien.
Ontvang een hartelijke en dankbare groet, mede namens Heidi, Emma, Lotte en Floortje. E. van der Poel


Kerkdiensten: Goede Vrijdag 30 maart om 19.30 uur ds. E. van der Poel.
Zondag 1 april om 9.30 uur ds. E. van der Poel en om 18.30 uur ds. J.A.W. Verhoeven (Krimpen aan de IJssel).
Maandag 2 april om 9.30 uur ds. E. van der Poel (Paasviering van de clubs)
Voorzang: De voorzang op Goede Vrijdag is psalm 139: 1. De voorzang voor de morgendienst op zondag 1 april is psalm 21: 4 en voor de avonddienst psalm 14: 7.
Kinderoppas: Zondagmorgen 1 april passen Jolanda van Vuren, Michelle Wursten en Mariëlle Zijderveld op. En op maandagmorgen 2 april zijn dat Jantine Beumer, John Arendonk en Mirjam Meerkerk.
Collecten: Op vrijdag 30 maart zijn er 3 collectes; de eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor de instandhouding van de predikantsplaats. Op zondag 1 april zijn er ook 3 collectes, deze zijn bestemd voor diaconie, kerk en het zendingswerk van de IZB. Op maandag 2 april is er 1 collecte, deze is bestemd voor de sponsorkinderen die de kerk via Woord en Daad steunt.
Verkoop collectemunten: In verband met Tweede Paasdag is de verkoop van collectemunten deze maand op dinsdag 3 april. Vooraf bestellen is handig voor u en voor Carla, dit kan via
Financiële verantwoording: De collecte tijdens de paasviering van de ouderen heeft €76,20 opgebracht. Ds. Van der Poel ontving €20 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift.
Kerkschoonmaak: Deze week maken Caroline Meerkerk en Heidi van der Poel de kerk schoon.
Pastoraat: We leven mee met de mensen die kampen met psychische zorgen. Vaak aan de buitenkant niet te zien, maar des te meer merkbaar in het dagelijkse leven. Niet alleen een zwaar kruis voor degenen die er mee geconfronteerd worden, maar ook voor hun omgeving. We bidden om begrip van de omgeving en de verwachting dat God ons kent naar lichaam, verstand en ziel. Wilt u als gemeente het gebed gaande houden?
Tevens zijn er een aantal gemeenteleden die toeleven naar een medische ingreep of wachten op uitslagen vanuit het ziekenhuis. Een spannende en onrustige periode. Dat u allen rust mag vinden in Gods trouwe Vaderhand.
Bedankt: Wij willen alle mensen hartelijk danken voor hun aanwezigheid in de dienst van afgelopen zondag. In deze dienst mochten wij openbare belijdenis van ons geloof afleggen voor God in de Hervormde Gemeente van Schoonrewoerd. Het was voor ons erg bijzonder dat er zoveel mensen aanwezig waren. We willen u allen hartelijke danken voor alle felicitaties, kaarten, attenties etc. in de periode van voorbereiding en na deze dienst. Deze dienst was een mooie bekroning van de periode waarin wij ons mochten voorbereiden om belijdenis te doen. Daniëlle, Jasper, John, Chris, Koen en Carola.
Agenda: Voor de genoemde activiteiten geldt: zo de HEERE wil en wij leven
Dinsdag 3 april: 19.30 – 20.00 uur ~ verkoop collectemunten
Dinsdag 3 april: 19.00 – 20.30 uur ~ Ontdek!
Tenslotte: We zien als gemeente terug op een mooie dienst waarin zes gemeenteleden belijdenis af mochten leggen van het geloof. We zijn dankbaar dat we daar getuige van mochten zijn en brengen die dank ook bij God. Hij is getrouw, Die het ook doen zal.
Nadat de hele week de deuren van de kerk ’s avonds open zijn geweest, bent u en jij komende vrijdag ook welkom voor de dienst op Goede Vrijdag. Een dienst waarin we het evangelie volgens Markus 15 de verzen 21-41 lezen en stil gezet worden aan de voet van het kruis van Jezus, Gods Zoon Die stierf. Jezus’ sterven bepaalt ons dat God onze zonde niet door de vingers ziet, maar dat Jezus er de hoogste prijs voor wilde betalen. Dat geeft naast de diepte op deze Goede Vrijdag ook grote verwondering en dankbaarheid. Hij voor mij.
Zondag, 1ste Paasdag, hopen we elkaar dan wederom te ontmoeten. De tekst voor de verkondiging in de morgendienst vinden we dan in het opstandingsevangelie volgens Markus 16:1-8. Op 2de Paasdag is om 9.30 uur de Paasviering van de clubs. Thema van de dienst is: leefT. Net als in alle andere diensten is ook op 2de Paasdag iedereen van harte uitgenodigd en welkom.
Ontvang een hartelijke groet, mede namens het gezin, E. van der Poel
 Kerkdiensten: Zondag 25 maart om 9.30 uur ds. E. van der Poel (openbare geloofsbelijdenis) en om 18.30 uur prop. M.M.J. Verheuvel (Schoonhoven).
Goede Vrijdag 30 maart om 19.30 uur ds. E. van der Poel.
Voorzang: De voorzang voor de morgendienst op zondag 25 maart is psalm 122: 1 en voor de avonddienst psalm 13: 5. De voorzang op Goede Vrijdag is psalm 139: 1.
Kinderoppas: Zondagmorgen 25 maart passen Herriet den Hertog, Petra van Ooijen en Jennifer de Jong op.
Collecten: Zowel op zondag 25 maart als op vrijdag 30 maart zijn er 3 collectes; de eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor de instandhouding van de predikantsplaats.
Financiële verantwoording: Ds van der Poel ontving €10 voor de kerk en €20 voor de instandhouding van de predikantsplaats. De bezoekdames ontvingen €10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Ook mochten we €143,30 ontvangen voor het BWK (verkoop oud ijzer). De opbrengst van de biddagcollecte bedroeg €1.383,80. Daarnaast kwam er een gift binnen van €50 voor de biddagcollecte.
Kerkschoonmaak: Deze week maken Adrie de Bruijn en Petra den Braber de kerk schoon.
In memoriam: Op donderdag 15 maart kwam er een einde aan het aardse leven van Dirkje van den Berg – de Groot. Zij woonde de laatste jaren in Lingesteijn. Dikkie de Groot werd in Hoogblokland geboren op 4 september 1934. Na haar trouwen met Thomas van den Berg gingen ze wonen aan het Kortgerecht en later aan de Steenovenweg. Hun huwelijk werd bekroond met 3 zoons. Groot was het verdriet toen haar man Thomas in 1995 stierf. De levenslustige en vrolijke vrouw veranderde door de slagen van het leven. In 2006 deed ze in het midden van de gemeente belijdenis van het geloof in God. Hij heeft nooit losgelaten en gaandeweg in haar leven het verlangen naar Hem aangewakkerd. Eveneens groot was het verdriet toen enkele jaren later haar oudste zoon Thomas (Thoompie), waar ze zoveel goede zorgen aan gegeven heeft, overleed. Op donderdag 15 maart 2018 stierf ze in alle rust op 83 jarige leeftijd. We denken aan haar zoon Jos samen met zijn vrouw Goverdien en hun kinderen en aan haar zoon Johan die hun moeder moeten missen en haar in dankbaarheid herinneren om haar zorg en onvoorwaardelijke liefde. Moge onze goede God jullie troosten in dit gemis (correspondentieadres: Tienhovenseweg 17, 3121 KS Everdingen).
Pastoraat: Mevrouw Spiegelaar – Burggraaf is weer teruggekeerd naar haar eigen vertrouwde woning in Huis ter Leede (Eiland 10, 4143 EP Leerdam). We mogen weten dat God niet aan een tijd of plaats gebonden is, maar het is wel fijn om weer thuis te zijn. We wensen mevrouw Spiegelaar Gods nabijheid toe in deze periode van herstel en leren omgaan met de broosheid van het leven.
Tevens denken we aan zowel Theo als Elly van Gent (Prins Bernhardstraat 2, 4145 KN). Een aantal keren is de naam van of Elly of Theo genoemd in de Zaaier dan wel in de voorbede. Steeds komen er nieuwe zorgen rond de gezondheid van met name Theo bij. We bidden tot God dat nu de periode van opbouw en revalidatie daadwerkelijk door mag breken.
We denken ook aan de mensen die revalideren, mensen die altijd leven met spanning in hun lichaam aangaande lichamelijke, dan wel geestelijke zorgen. Laten we ook zo de gemeenteleden met naam, maar ook die wij niet bij name weten, opdragen aan de troon van God. Hij aanschouwt de moeite en het verdriet en we mogen het in Zijn handen leggen.
Stille week: Komende week zal de kerk alle doordeweekse avonden open zijn. Naast de reguliere kerkdienst op Goede Vrijdag hoop ik u en jullie te ontmoeten op de andere avonden tijdens een moment van bezinning. Leer ons Uw lijden recht betrachten. Vorig jaar gingen deze momenten op het allerlaatste moment niet door; mede ook daardoor zie ik extra uit naar de momenten van bezinning, omdat we hierin de trouw en genade van God mogen ervaren. Van harte welkom.
Volkstuintjes: Vanaf begin april komen er 2 stukjes volkstuin vrij, elk 223 m2. Wilt u/jij graag eigen groenten en aardappelen? Neem dan contact op met Gijs van der Heijden, telefoonnummer: 0345-641611. Het college van kerkrentmeesters.
Open Jeugdwerk: Voor iedereen van 12 t/m 15 jaar en de jongelui uit groep 8 wordt er een gezellige BBQ georganiseerd op vrijdag 13 april, bij familie Van Duuren, Zijderveldselaan 40 te Zijderveld. De avond duurt van 19.00 uur t/m 21.30 uur. De kosten zijn €5. Opgeven kan t/m 10 april via mail of via tel.nr. 0345-642078. Zorg dat je erbij bent. Groet, de leiding Joost en Gert
Agenda: Voor de genoemde activiteiten geldt: zo de HEERE wil en wij leven
Vrijdag 23 maart en zaterdag 24 maart: 17.45 – 17.30 uur ~ Clubkamp in Ermelo
Maandag 26 maart: 19.15 – 20.00 uur ~ Bezinningsmoment
Dinsdag 27 maart: 18.00 – 19.30 uur ~ Clik-kidz; inclusief eten!
Dinsdag 27 maart: 19.15 – 20.00 uur ~ Bezinningsmoment
Woensdag 28 maart: 19.15 – 20.00 uur ~ Bezinningsmoment
Woensdag 28 maart: aansluitend aan bezinningsmoment ~ gebedskring
Donderdag 29 maart: 19.15 – 20.00 uur ~ Bezinningsmoment
Donderdag 29 maart: 19.30 – 21.00 uur ~ Pitstop
Tenslotte: Komende zondag is het Palmpasen. We slaan wederom het Markusevangelie op, deze keer bij hoofdstuk 11. In dit hoofdstuk lezen we over Jezus Die Jeruzalem binnen komt rijden, terwijl de mensen Hem toezingen en met palmtakken zwaaien. Tijdens de morgendienst zullen zes gemeenteleden belijdenis van het geloof afleggen. Een bijzonder moment voor hen, maar ook voor de gemeente. Zij mogen hun ja-woord geven als echo op het ja-woord van hun ouders bij de doop en bovenal als antwoord op Gods ‘ja’ voor de mens. Zoals het boekje dat we afgelopen winterseizoen behandeld hebben zo treffend schrijft: We doen geen belijdenis van de grootte van ons geloof, maar van de grootheid van God in Wie we geloven. De belijdeniscatechisanten van harte aanbevolen in uw en jullie gebed. We hopen elkaar zondag te ontmoeten en let u op het ingaan van de zomertijd. De klok gaat een uur vooruit. Ontvang een hartelijke groet, E. van der PoelKerkdiensten: Zondag 18 maart om 9.30 uur prop. J. Domburg (Alphen aan de Rijn) en om 18.30 uur ds. J. Bogerd (Bunschoten).
Voorzang: De voorzang voor de morgendienst op zondag 18 maart is psalm 139: 1 en voor de avonddienst psalm 12: 7.
Kinderoppas: Zondagmorgen 18 maart passen Sjanet Schipper, Emma de Korte en Ariëtte Kool op.
Collecten: Op zondag 18 maart zijn er 3 collectes; de eerste heeft een diaconale bestemming en is voor de MAF, de tweede is voor de kerk en de derde voor de instandhouding van de predikantsplaats.
Kerkschoonmaak: Deze week maken Tanya Boele en Gera Korevaar de kerk schoon.
Pastoraat: Mevrouw Spiegelaar – Burggraaf (Eiland 10, 4143 EP Leerdam) verblijft tijdelijk nog in het Gasthuis in Gorinchem. Na haar herseninfarct van enkele weken geleden is haar situatie stabiel en mag ze – zoals het nu gaat – naar verwachting binnenkort weer naar haar eigen vertrouwde huis in Leerdam om daar verder te revalideren en te leren omgaan met de gevolgen van haar infarct. Het blijft voor mevrouw Spiegelaar en haar kinderen spannend, zeker omdat de kans op herhaling van een infarct of een bloeding aanwezig is. Dat de HEERE God u rust geeft en in alle onzekerheid het vertrouwen op Hem.
Tevens denken we aan de gemeenteleden die elders in verpleeg- of verzorgingshuizen verblijven. We danken met hen die een goede uitslag kregen na medische ingrepen of na behandelingen.
Catechese: De afsluitavond voor de catechese is afgelopen week niet doorgegaan. Omdat we het toch fijn vinden om een mooi seizoen met elkaar goed af te sluiten, is de laatste avond nu gepland op maandag 9 april.
Ouderenmiddag: Anders dan in het jaarprogramma staat aangegeven hopen wij op D.V. woensdag 21 maart het paasfeest met u te vieren. Tijdens deze middag willen we met elkaar stilstaan bij het lijden, sterven en de opstanding van de Heere Jezus. De liturgie bevat een meditatie, declamatie en samenzang. Deze middag begint om 14.30 uur in het Kerkelijk Centrum en zal om ongeveer 17.00 uur afgelopen zijn. Allen van harte welkom. Graag opgeven voor maandag 19 maart. Als u vervoer nodig heeft, kunt u dit gelijk melden.
Op deze middag gaat er een lijst rond voor het uitje van 18 april. We gaan naar museum “het Reghthuis” in Giesenburg. Daar is tevens de expositie Water in de Waard. Dit jaar is het 65 jaar geleden dat vooral Zuid/West Nederland getroffen werd door een grote watersnood. Als afsluiting van de middag gaan we een pannenkoek eten.
Agenda: Voor de genoemde activiteiten geldt: zo de HEERE wil en wij leven
Dinsdag 20 maart: 19.00 – 20.30 uur ~ Ontdek!
Woensdag 21 maart: 14.30 – 17.00 uur ~ Ouderenmiddag
Vrijdag 23 maart en zaterdag 24 maart: 17.45 – 17.30 uur ~ Clubkamp in Ermelo
Tenslotte: We zien terug op een rijk gezegende periode rond het Heilig Avondmaal. De diepe teksten uit Markus 14 leidden ons in de voorbereiding, het bezinningsmoment (inclusief een zinvol gesprek in het KC na afloop), de bediening en de dankzegging op het Heilig Avondmaal. Zo mogen ook wij nu als gemeente met de lofzang op de lippen ons meer en meer bezinnen op het lijden van Jezus Christus. Daarom zie ik er ook naar uit om u te ontmoeten niet alleen tijdens de zondagse diensten, maar ook tijdens de 4 avonden in de ‘stille’ week om met elkaar stil te staan bij de diepe betekenis van het lijden van Christus. Iedereen is van harte welkom, zowel jong als oud. Her en der zullen er in het dorp flyers worden opgehangen om aandacht te vragen voor deze vier avonden.
Komende zondag zullen er twee gastvoorgangers in ons midden zijn. Een goede en zegenrijke zondag toegewenst. Ontvang een hartelijke groet, E. van der PoelKerkdiensten: Zondag 11 maart gaat om 9.30 uur ds. E. van der Poel (bediening Heilig Avondmaal) voor en om 18.30 uur ds. E. van der Poel (dankzegging Heilig Avondmaal). Op woensdag 14 maart gaat om 14.30 uur ds. E. van der Poel en om 19.30 uur ds. M. Aangeenbrug (Apeldoorn) voor.
Voorzang: De voorzang voor de morgendienst op zondag 11 maart is psalm 146: 8 en voor de avonddienst psalm 10: 9. Op woensdagmiddag 14 maart is de voorzang psalm 121: 1 en 2 en voor de avonddienst zingen we psalm 11: 1.
Kinderoppas: Zondagmorgen 11 maart passen Carola Zwart, Lotte van der Poel en Lotte van Kekem op en woensdagmiddag 14 maart zijn dat Marilène Rochat en Larissa den Hertog.
Collecten: Op zondag 11 maart zijn er 3 collectes; voor de diaconie, de kerk en voor de instandhouding van de predikantsplaats. Op biddag is er 1 collecte, deze is bestemd voor de kerk.
Financiële verantwoording: De collecteopbrengsten over de maand februari zijn als volgt: Hope & Serve € 231.20, De Voedselbank € 206.10, Diaconie € 332.10, Instandhouding predikantsplaats € 869,41 en voor de kerk € 766.50. De opbrengst ZEC bussen over de maanden januari en februari is € 218.60. Ook mochten we een gift van € 50 ontvangen voor de kerk en ontving ds. Van der Poel € 20, eveneens voor de kerk. Hartelijk dank.
Kerkschoonmaak: Deze week zijn Jolanda van Vuuren en Carola Zwart aan de beurt.
Kerkschoonmaak (2): Deze maand gaan we weer een nieuwe lijst opstellen voor de kerkschoonmaak. Omdat vele handen zorgen voor licht werk, is het zo dat je twee keer per jaar aan de beurt bent. Misschien hebben we u of jou nog niet gevraagd, maar zou je hier best een handje bij willen helpen, neem dan even contact op met Josina den Hertog 642787 of Marjan Meerkerk 642121. Wij zouden het fijn vinden om naast de bekende mensen op de lijst ook weer nieuwe namen te zien.
Openbare belijdenis van het geloof: Na een intensieve periode van belijdeniscatechese zullen Deo Volente onderstaande gemeenteleden op Palmzondag, 25 maart 2018, belijdenis afleggen van hun geloof.
Daniëlle Henrike (Daniëlle) Damsteeg – van den Berg, geboren 8 juni 1994. (Schaikseweg 87, 4143 HD Leerdam)
Jasper Willem Berthold (Jasper) Kool, geboren 24 juli 1985. (Hoogeind 30c, 4143 LZ Leerdam)
Justinus Johannes (John) Spronk, geboren 24 januari 1971. (Kalverweg 27, 4145 KS Schoonrewoerd)
Jacoba Christina (Chris) van de Vis – den Hartog, geboren 8 september 1944. (Antoniuswerf 10, 4145 NW Schoonrewoerd)
Dirk Koenraad (Koen) Zwart, geboren 30 januari 1990. (Sonsbrug 10, 4151 ML Acquoy)
Cornelia (Carola) Zwart – Timmer, geboren 27 juli 1991. (Sonsbrug 10, 4151 ML Acquoy)
De aannemingsavond is gepland op maandag 19 maart 2018. Graag geven we als kerkenraad in dankbaarheid de namen nu al door, om u en jullie de mogelijkheid te geven met deze mensen (ook in het gebed) mee te leven.
Pastoraat: We denken aan onze gemeenteleden die in verpleeg- en verzorgingshuizen verblijven. We bidden voor hen die de gebreken van het leven zodanig ervaren dat ze niet meer zelfstandig kunnen blijven wonen. We geloven dat God niet aan tijd of plaats gebonden is; ook daar is Hij. Laten we onze gemeenteleden elders niet vergeten in onze gebeden en/of bezoeken.
We denken ook aan Jan en Marjan Meerkerk die dinsdag 13 maart weer voor een week naar Roemenië zullen gaan. Dat onze goede God jullie werk onder de inwoners van Ungurei zal zegenen en Hij jullie onderweg naar jullie ‘2de thuis’ zal bewaren.
Volkstuintjes: Vanaf begin april komen er 2 volkstuintjes vrij, elk met een oppervlakte van 223 m2. Wilt u of jij graag eigen groenten en/of aardappelen verbouwen? Neem dan contact op met Gijs van der Heijden (0345-641611). Het college van kerkrentmeesters.
Catechese: Ondanks dat het woensdag 14 maart biddag is, gaat de catechese op 12 maart wél door. Dit zal de laatste keer catechese zijn van dit seizoen. Er wordt weer uitgezien naar jullie komst.
JOZ: De JOZ komt zondag 11 maart al weer voor de laatste keer bij elkaar, maar let op deze keer is het ná de avonddienst. Jullie zijn van harte welkom bij Bart en Lotte (Masada 2)
Contactmiddag: Op zaterdag 10 maart a.s. is er weer contactmiddag! We hopen jullie allemaal te ontmoeten. Je bent van harte welkom in het kerkelijk centrum (achter de Hervormde Kerk), Dorpsstraat 33 in Schoonrewoerd. We beginnen om half drie en om half vijf is het programma afgelopen. Het thema deze middag is: Zacheüs. Als je nog vragen hebt kun je even bellen met: Janny Bruynes (0345-641358) of Lotte de Groot (0345-844525).
Tot dan! De commissie van de contactmiddag
ZAJW Volleybaltoernooi: Op 17 maart 2018 is het weer tijd voor het ZAJW volleybaltoernooi!! Heb je zin om mee te doen met je vrienden of als kerkenraad, geef je dan snel op via of bij Melanie Noteboom (06-22672622 of Opgeven kan tot uiterlijk 14 maart 2018. Geef je op als team van 5 à 7 personen. Wanneer je geen team kunt maken, kun je je individueel opgeven. Wij gaan dan kijken of we vanuit deze aanmeldingen een team kunnen samenstellen. De kosten zijn €6 per persoon. Ook supporters zijn van harte welkom om de teams te komen aanmoedigen. We beginnen om 19:30 in “De Wiel” (Leerdamseweg 39, 4147 BM Asperen).
Agenda: Voor de genoemde activiteiten geldt: zo de HEERE wil en wij leven
Zaterdag 10 maart: 14.30 – 16.30 uur ~ Contactmiddag
Zondag 11 maart: tijdens de ochtenddienst ~ Kind en Evangelie
Zondag 11 maart: na de avonddienst ~ JOZ bij Bart en Lotte (Masada 2)
Zondag 11 maart: na de avonddienst ~ Focus
Dinsdag 13 maart: 9.30 – 11.00 uur ~ Bijbelkring
Dinsdag 13 maart: 18.30 – 19.45 uur ~ Clik-kidz
Dinsdag 13 maart: 20.00 – 21.45 uur ~ Gesprekskring
Donderdag 15 maart: 19.30 – 21.00 uur ~ Pitstop
Tenslotte: We zien uit naar de bediening van het Heilig Avondmaal. Samen als gemeente mogen we terugkijken op het volbrachte werk van Christus, mogen we met elkaar smaken en proeven dat de HEERE goed is en vooruitkijken naar de wederkomst van Christus. Hij wekt het verlangen om Hem te eren en te prijzen. Zondag zal in de verkondiging van het Woord opnieuw Markus 14 centraal staan, nu de verzen 22-25. We zien hoe Jezus het brood zegent voordat Hij het uitdeelt. Waar Jezus het brood zegent, daar is altijd overvloed. In de dienst van dankzegging ‘s avonds zullen in de verkondiging vanuit Markus 14: 26 - 28 een aantal aspecten van leven in dankbaarheid oplichten. Ontvang een hartelijke groet, E. van der Poel.Kerkdiensten: Zondag 25 februari gaat om 9.30 uur ds. E. van der Poel en om 18.30 uur prop. J. Domburg (Alphen a/d Rijn) voor. Op zondag 4 maart gaat om 9.30 uur ds. E. van der Poel (voorbereiding Heilig Avondmaal) en om 18.30 uur ds. G. van Wolfswinkel (Everdingen) voor.
Voorzang: De voorzang voor de morgendienst op zondag 25 februari is psalm 18: de voorzang en voor de avonddienst psalm 8: 4. Op zondagmorgen 4 maart is de voorzang psalm 122: 1 en voor de avonddienst zingen we psalm 9: 11.
Kinderoppas: Zondagmorgen 25 februari passen Lydia Kool, Judith de With en Gera Korevaar op en op zondagmorgen 4 maart Bertine Sterk, Emma van der Poel en Petra den Hartog.
Collecten: Op zondag 25 februari zijn er 3 collectes; de eerste collecte heeft een diaconale bestemming en is voor Hope & Serve, de tweede collecte is voor de kerk en de derde voor de instandhouding van de predikantsplaats. Op zondag 4 maart zijn er de 3 bekende collectes: voor de diaconie, de kerk en voor de instandhouding van de predikantsplaats.
Kerkschoonmaak: In de week van 26 februari wordt de kerk schoongemaakt door Elise van Viegen en Petra den Hartog. In de week van 5 maart wordt dit gedaan door Lotte de Groot en Anne Marie Wursten.
Financiële verantwoording: Er is een gift ontvangen van €100 voor de kerk. Via de bezoekdames is er een gift binnen gekomen van €50 voor de predikantsplaats. Diaken Bruijnes ontving €10 voor de kerk.
Pastoraat: Bij Theo van Gent (Prins Bernhardstraat 2, 4145 KN) werd na onderzoek geconstateerd dat hij door een vernauwing in een ader in zijn nek een herseninfarct heeft gehad. Bij het uitkomen van deze Zaaier heeft als het goed is de chirurgische ingreep plaats gehad die ertoe moet leiden dat de bloedtoevoer weer normaal wordt. Volgens de artsen zal hij naar verwachting geen lichamelijke klachten aan dit infarct overhouden, maar het is wel een spannende tijd voor hem. Psalm 8 zingt over de broosheid van de mens; we bidden voor hen en leven met een ieder mee die hier naar lichaam of geest mee geconfronteerd wordt.
Voorbede: In de afgelopen kerkenraadsvergadering is gesproken over de voorbede voor gemeenteleden tijdens de eredienst. De kerkenraad is unaniem in haar oordeel dat we het belangrijk vinden om met en voor elkaar voorbede te doen in het midden van de gemeente. De basislijn is dat er voorbede wordt gedaan als daarover contact is geweest met de predikant of met één van de ambtsdragers. We willen u dan ook vragen om zelf actief contact te zoeken indien u of jij voorbede wenst. Hoewel we als kerkenraad ook proactief mensen benaderen, weten en horen we niet altijd alles.
Daarnaast kan het zijn dat gemeenteleden de uitdrukkelijke wens hebben om niet met name genoemd te worden. Hoewel we dat jammer vinden, respecteren we deze wens. Zo kan het gebeuren dat mensen niet met name genoemd worden tijdens de voorbede tijdens de eredienst. De kerkenraad
Catechese: In verband met de vakantie is er op maandag 26 februari geen catechese. Ook de belijdeniscatechese heeft een weekje verlof.
Nieuw gemeentelid: Vanuit de Hervormde Gemeente van Zijderveld is naar onze gemeente overgekomen mevrouw Corrie van den Berg (Sidewende 12; 4122GX Zijderveld). Hartelijk welkom in ons midden! Voor de ‘oude’ Schoonrewoerders is ze al een bekend gezicht. Hieronder stelt ze zich kort voor.
Mijn naam is Corrie van den Berg, opgegroeid op Schoonrewoerd en later naar Zijderveld verhuisd. Nadat mijn moeder is overleden ben ik steeds meer naar Schoonrewoerd getrokken en dat geeft me een gevoel van thuiskomen. Hoewel mijn huis in Zijderveld staat, ben ik meer betrokken in de buurgemeente. Graag wil ik ook de kerkelijke gang weer oppakken en ik vind het fijn om dit in het dorp van mijn jeugd te doen. Ik ben inmiddels gepensioneerd en werk nog 2 dagen bij een ingenieursbureau waar ik de boekhouding verzorg. In de vrije tijd lees, puzzel en handwerk ik graag en vind het erg leuk om op reis te gaan.
Nieuwe gemeenteleden: Sinds een aantal maanden leeft familie De Bruin (Dorpsweg 17a; 4245KN Leerbroek) trouw en actief mee in onze Hervormde Gemeente. Ze hopen halverwege dit jaar hun intrek te nemen in de Prinses Amaliastraat en hebben reeds kerkelijk hun nieuwe plaats gevonden. Van harte welkom en we bidden jullie toe dat onder de bediening van Gods Woord jullie op je nieuwe stek mogen blijven groeien en bloeien in het geloof. Ook de familie de Bruin stelt zich kort aan ons voor.
De afgelopen tijd heeft u ons al kunnen zien in de kerk. Na een goed gesprek met de dominee en een aantal ontmoetingen met gemeenteleden, voelen wij ons erg welkom! Wij willen ons even voorstellen: Lennart (32) runt sinds 6 jaar een eigen hoveniersbedrijf, Lieneke (31) is secretaresse bij Leliezorggroep in Sliedrecht en onze 3 kinderen Roan (8), Noa (6) en Lisa (5) de Bruin. Wij komen over van de CGK te Meerkerk en wonen in Leerbroek. Rond de zomer hopen we te verhuizen naar de Pr. Amaliastraat in Schoonrewoerd. Een grote verandering voor ons als gezin, maar fijn dat we de eerste stap naar onze nieuwe kerkelijke gemeente al mochten zetten. We kijken ernaar uit om jullie te ontmoeten en ons thuis te voelen in Schoonrewoerd! Hartelijke groet, Familie De Bruin
Afsluiting Winterwerk: Save-the-date. Nog even en dan is het weer zover. Op D.V. zaterdag 7 en zondag 8 april willen we het winterwerk afsluiten. Zet dit vast in uw agenda! De uitnodiging zal binnenkort uitgedeeld worden.
ZAJW Volleybaltoernooi: Op 17 maart 2018 is het weer tijd voor het ZAJW volleybaltoernooi!! Heb je zin om mee te doen met je vrienden of als kerkenraad, geef je dan snel op via of bij Melanie Noteboom (06-22672622 of Opgeven kan tot uiterlijk 14 maart 2018. Geef je op als team van 5 à 7 personen. Wanneer je geen team kunt maken, kun je je individueel opgeven. Wij gaan dan kijken of we vanuit deze aanmeldingen een team kunnen samenstellen. De kosten zijn €6 per persoon. Ook supporters zijn van harte welkom om de teams te komen aanmoedigen. We beginnen om 19:30 in “De Wiel” (Leerdamseweg 39, 4147 BM Asperen).
Agenda: Voor de genoemde activiteiten geldt: zo de HEERE wil en wij leven
Woensdag 28 februari: 19.45 – 20.30 uur ~ Gebedskring
Zondag 4 maart: na de ochtenddienst ~ Koffiedrinken
Maandag 5 maart: 19.30 – 20.00 uur ~ Verkoop van collectemunten
Dinsdag 6 maart: 19.00 – 20.30 uur ~ Ontdek!
Donderdag 8 maart: 20.00 uur ~ Bezinningsuur Heilig Avondmaal
Tenslotte: Hoewel de weersvoorspellingen spreken over een koude periode die nog komt, zien we in de natuur toch ook al de duidelijke tekenen van het naderend voorjaar. Ook in deze Zaaier wordt al weer gesproken over het einde van het winterwerk, de belijdeniscatechese is in de afrondende fase en als gemeente leven we in deze periode toe naar Goede Vrijdag en Pasen. We leven door het donker naar het licht toe. In dit alles mogen we Gods trouwe zorg en aanwezigheid in de gemeente ervaren. Komende zondag lezen we verder uit het Markus evangelie in hoofdstuk 9 en horen we een wanhopige vader zeggen: ik geloof Heere! Kom mijn ongeloof te hulp. Dit gedeelte uit het midden van het 9e hoofdstuk vormt de tekst voor de verkondiging. Op zondag 4 maart bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal. Ik ben voornemens om de drie ‘Avondmaalsdiensten’ te preken over Markus 14. In de voorbereidingspreek uit de verzen 12-16, bij de bediening op 11 maart uit de verzen 22-25 en bij de dankzegging uit vers 26.
Ontvang een hartelijke groet uit de pastorie aan de Dorpsstraat, E. van der Poel

 


Kerkdiensten: Zondag 18 februari gaat om 9.30 uur ds. H. Penning (Langerak) en om 18.30 uur ds. E. van der Poel voor.
Voorzang: De voorzang voor de morgendienst op zondag 18 februari is psalm 65: 1 en voor de avonddienst psalm 7: 1.
Kinderoppas: Zondagmorgen 18 februari passen Lotte de Groot, Melissa de Jong en Jean-Paul Wursten op.
Collecten: Op zondag 18 februari zijn er 3 collectes; de eerste collecte is voor de diaconie, de tweede is voor de kerk en de derde voor de instandhouding van de predikantsplaats.
Kerkschoonmaak: Komende week wordt de kerk schoongemaakt door Marian Horden en Judith de With.
Financiële verantwoording: Ds. Van der Poel ontving €10 voor BWK. Hartelijk dank.
Pastoraat: Eind vorige week werd Corrie van Kekerix (Hoogeind 4, 4143 LX Leerdam) opgenomen op de afdeling cardiologie van het Beatrixziekenhuis. Een opname in het ziekenhuis vergt zowel lichamelijk als geestelijk de nodige inspanningen. We bidden voor Corrie en haar man Teus – die zelf gelukkig na zijn ongeluk al weer redelijk mobiel is – in deze periode van zorgen. Als alles volgens planning verloopt is Corrie bij het uitkomen van deze Zaaier weer thuis, waar ze veel zal moeten rusten. We mogen gelukkig weten dat de HEERE niet aan een tijd of plaats gebonden is en Zijn naam tevens een belofte is: Ik ben Die Ik ben.
In hetzelfde ziekenhuis verblijft ook dhr. A. Moorelisse (Brinkstraat 11, 4145 KR). Na een heupoperatie waren en zijn er de nodige complicaties, waardoor hij al geruime tijd in het ziekenhuis blijft. We hopen en bidden dat hij weer snel op mag knappen en zijn situatie weer zo stabiel is dat hij naar huis kan.
Theo van Gent (Prins Bernhardstraat 2) werd dinsdagmiddag voor onderzoek weer naar het ziekenhuis gebracht. Het is voor hem – en zijn vrouw en verdere familie – een onzekere tijd in deze periode van ziekte en zwakte en nieuwe onderzoeken naar de oorzaak/oorzaken van de lichamelijke klachten.
Bij de familie Meerkerk kwam afgelopen dinsdag het even onverwachte als schokkende bericht dat Jack Bogerd, de schoonzoon van Cees en Corrie Meerkerk (Diefdijk 3) en zwager van Jan en Marjan (Kortgerecht 36) overleden is. Jack woonde aan de Schaikseweg en laat zijn vrouw Lenie en hun 4 kinderen met groot verdriet achter. Hoewel het gezin kerkelijk betrokken is in Leerdam, is dochter Leonie een trouwe bezoekster op de catechese. Van harte - ook via deze weg - de troost en merkbare nabijheid van de HEERE toegewenst voor dit gezin en deze familie. Ik deel hieronder een psalm die het groepje, waar ook Leonie in zat, onlangs maakte op de catechese toen het ging over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en het eeuwig leven. Het zijn woorden die met de kennis van nu een diepe(re) betekenis krijgen.
Wie kent het niet?
Leven met pijn en verdriet.
Het enige lichtpunt
is dat Jezus jou ziet.
 
Wie hoorde het niet?
Dat Jezus de hemel verliet
om de dood te overwinnen,
voor ieder die Hem wil dienen met eerbied.
 
Wie vindt het fijn
om bij God te zijn?
Met geliefde mensen om je heen,
een leven zonder pijn.
 
Wie kijkt vol verwachting en met vrolijkheid,
naar een leven vol blijheid?
Een nieuw begin,
met God voor altijd!
Verjaardag: Op 7 februari vierde mevrouw Bruijnes – Bruijnes (Koningin Julianastraat 20,
4145 KM) voor de 91e keer haar verjaardag. Naast de persoonlijke handdruk en de voorbede in de dienst afgelopen zondag, mag ook een felicitatie via De Zaaier niet ontbreken. We feliciteren u van harte en wensen u de zegen van God toe. Hij belooft in Zijn Woord dat wie in de schuilplaats van de Allerhoogste gezeten is, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Dat ook u mag zeggen tegen deze HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw (psalm 91: 1 en 2).
Agenda: Voor de genoemde activiteiten geldt: zo de HEERE wil en wij leven
Dinsdag 20 februari: 9.30 – 11.00 uur ~ Bijbelkring
Dinsdag 20 februari: 18.30 – 19.45 uur ~ Clik-kidz
Dinsdag 20 februari: 20.00 – 21.45 uur ~ Gesprekskring
Donderdag 22 februari: 19.30 – 21.00 uur ~ Pitstop
Komende Zaaier: Let u er op dat de komende Zaaier voor twee weken is. Dus als u kopij heeft voor de periode van 23 februari t/m 9 maart, dan graag uiterlijk inleveren maandag 19 februari 18.00 uur.
Tenslotte: Komende zondagavond vervolgen we de lezing uit het Markusevangelie. Omdat we al eerder uit Markus 6 en 7 hebben gelezen, slaan we op deze tweede lijdenszondag hoofdstuk 8 open. Daar geneest Jezus een blinde man in ‘twee bedrijven’, waarna de eerste lijdensaankondiging volgt. Dit achtste hoofdstuk vormt als het ware een scharnier in het onderwijs van Jezus; Hij richt Zijn discipelen – en dus ook ons – op de weg van het lijden die leidt naar Zijn heerlijkheid en Koninkrijk. Een gezegende zondag gewenst en ontvang een hartelijke groet, E. van der Poel
 


Kerkdiensten: Zondag 11 februari gaat om 9.30 uur ds. J. Westland (Putten) en om 18.30 uur ds. J.P. Kromhout v.d. Meer (Zwijndrecht) voor.
Voorzang: De voorzang voor de morgendienst op zondag 11 februari is psalm 61: 3 en voor de avonddienst psalm 6: 9.
Kinderoppas: Zondagmorgen 11 februari passen Ariëtte Kool, Amanda van Soest en Esther Vollmuller op.
Collecten: Op zondag 11 februari zijn er 3 collectes; de eerste collecte heeft een diaconale bestemming en is voor de Voedselbank in Leerdam, de tweede is voor de kerk en de derde voor de instandhouding van de predikantsplaats.
Kerkschoonmaak: Komende week wordt de kerk schoongemaakt door Janny Bruynes en Marian van Es.
Financiële verantwoording: Bij een huisbezoek ontvingen de ouderlingen 10 euro tbv kerk.
Actie kerkbalans: Met dankbaarheid werd afgelopen zondag meegedeeld dat de toezeggingen voor Actie Kerkbalans € 45.292,00 bedragen. Dit is na de forste stijging van vorig jaar opnieuw een stijging van 12% (en t.o.v. 2016 ruim 30%). Het college van Kerkrentmeesters bedankt de gemeente hartelijk voor deze onmisbare toezeggingen. De kerkenraad heeft een aantal jaar geleden in vertrouwen de keuze gemaakt om toch voor een 80% predikantsplaats te gaan, hoewel dit financieel een aanspraak doet op de reserves. We zijn dankbaar dat door uw schouders, waarmee we de gezamenlijk financiële verantwoordelijkheid naar ieders draagkracht dragen, we hierdoor deze reserves dit jaar in mindere mate aan hoeven te spreken. Zo mag het werk doorgaan en leggen we in vertrouwen deze financiële vloer op het onwankelbaar fundament van Jezus Christus Die Zijn kerk draagt.
Zegelactie: In de afgelopen periode hebben onze diakenen 15 levensmiddelen pakketten mogen bezorgen in en rondom ons dorp. Wat is het mooi dat mensen van binnen en buiten onze kerk, zelfs van buiten ons dorp hun zegels met ons deelden, waardoor we zoveel pakketten konden sparen. Soms is diaconaal werk ook heel laagdrempelig en betrekkelijk eenvoudig.
Pastoraat: We zijn dankbaar dat de mensen over wie vorige week in de Zaaier stond dat ze in het ziekenhuis lagen, weer thuis zijn. Kort achter elkaar keerden mevrouw Schreurs en de heer de Bruijn terug uit het ziekenhuis na een ingreep aan de heup. Ook Theo van Gent kwam weer thuis na enkele dagen ziekenhuis. Het is fijn om ‘weer thuis’ te zijn, maar er volgt nog wel een periode van revalidatie en op krachten komen. Andere gemeenteleden ondervinden wat het is als het herstel langer op zich laat wachten dan gehoopt en gewenst. Van harte de nabijheid van God toegewenst, dat Hij krachten geeft om het vol te houden.
Stille week: Komende zondag is het de eerste van zeven lijdenszondagen. Een periode waarin we ons verootmoedigen en verwonderen over de weg van verzoening die Christus ging. Graag geef ik u nu vast mee dat er Deo Volente in de stille week van maandag 26 maart tot en met donderdag 29 maart iedere avond een korte bijeenkomst is in de kerk om met elkaar te bidden, te zingen, te luisteren en stil te zijn. ‘Leer mij Uw lijden recht betrachten’, zingt een oud gezang. In de vier bijeenkomsten staan we een kort moment stil bij ontmoetingen die Jezus heeft op de Via Dolorosa, Zijn lijdensweg, namelijk achtereenvolgens met Judas, Kajafas, Barabbas en Simon van Cyrene. Het is de bedoeling dat elke bijeenkomst start om 19:15 uur en eindigt om 20:00 uur. Ik meld het nu vast, zodat u de mogelijkheid heeft om deze momenten in de drukke agenda te reserveren.
Ouderenmiddag: D.V dinsdag 13 februari is er een gezamenlijke ouderenmiddag met de ouderen uit Zijderveld. Deze keer zijn wij te gast in Zijderveld. We gaan een bijbelquiz spelen onder leiding van ds. D. Verkuil. Als u zich nog niet opgegeven heeft, bel dan even (vóór maandag 12 februari) naar Gerda - tel. 616175. Graag om half 2 aanwezig bij het Kerkelijk Centrum. Allen van harte welkom.
ZAJW: Yes, er komt weer een ZAJW-avond aan! Vrijdag 16 februari gaan we met elkaar naar Jumpsquare in Nieuwegein. Spring in deze gezellige, sportieve avond! Geef je op voor donderdag 8 februari bij Mariët ( of via . De kosten voor deze avond zijn 6 euro pp. We verzamelen om 20:15 in het Hervormd Centrum in Everdingen (Kerkstraat 5). Tot dan!
Agenda: Voor de genoemde activiteiten geldt: zo de HEERE wil en wij leven
Zondag 11 februari: tijdens de ochtenddienst ~ Kind en Evangelie
Zondag 11 februari: na de ochtenddienst ~ JOZ bij Bart en Lotte (Masada 2)
Zondag 11 februari: na de avonddienst ~ Focus
Dinsdag 13 februari: 13.30 – 16.30 uur ~ Ouderenmiddag in Zijderveld
Dinsdag 13 februari: 19.00 – 21.00 uur ~ Ontdek!
Woensdag 14 februari: 20.00 – 21.30 uur ~ HuisBijbelVrouwenKring bij Joke de With (Pr. Bernhardstraat 6)
Tenslotte: Komende zondag zijn er twee gastvoorgangers in ons midden. Zelf hoop ik als ‘gewone’ kerkganger aanwezig te zijn in ons eigen kerkgebouw. Een hartelijke groet, mede namens het gezin, E. van der Poel
 Kerkdiensten: Zondag 4 februari om 9.30 uur ds. E. van der Poel en om 18.30 uur proponent G.J. Glismeijer (Gouda).
Voorzang: De voorzang voor de morgendienst op zondag 4 februari is psalm 118: 7 en voor de avonddienst psalm 5: 11.
Kinderoppas: Zondagmorgen 4 februari passen John Arendonk, Mirjam Meerkerk en Mariëlle Zijderveld op.
Collecten: Op zondag 4 februari zijn er 3 collectes; de eerste collecte is voor de diaconie, de tweede is voor de kerk en de derde voor de instandhouding van de predikantsplaats.
Financiële verantwoording: De collecteopbrengsten over de maand januari zijn als volgt: St. De Hoop € 166.95, St. Voorkom € 210.85, Diaconie € 411.50, Instandhouding predikantsplaats € 870.59 en voor de kerk € 892.25. Ook is er een gift van €5 binnen gekomen voor de kerk, via de bezoekdames.
Kerkschoonmaak: Komende week wordt de kerk schoongemaakt door Marjan Meerkerk en Marieke Rochat.
Pastoraat: Dhr. T. van Gent (Prins Bernhardstraat 2) werd vorige week vrijdag opgenomen in het ziekenhuis. De huisarts vond dat zijn lichamelijke conditie duidelijk aanleiding gaf tot een opname in het ziekenhuis en dat bleek een goede beslissing. Inmiddels gaat het weer een stuk beter met hem en we danken God dat Hij ons middelen tot onze beschikking stelt om weer beter te worden. Mevrouw Schreurs (Dorpsstraat 22) kwam vorige week lelijk ten val, waardoor ze haar heup brak en een operatie noodzakelijk was. Gelukkig gaat het ook met haar weer de goede kant op, al zal ze de komende weken nog flink moeten revalideren. We bidden en danken God dat Hij er altijd bij is, waar we ook zijn en wat ons ook treft. Diaken K. de Bruijn (Prinses Amaliastraat 53) is als het goed is afgelopen woensdag geopereerd aan zijn heup. Ook voor hem volgt een periode van revalidatie. Een part van de vrucht van de Geest is geduld. Dat de Heilige Geest u dit in rijke mate mag schenken. Verder leven we mee met andere gemeenteleden die liever op de achtergrond willen blijven. We zijn dankbaar dat we als gemeente, ook op de achtergrond, met raad en daad elkaar mogen helpen en omringen. Zo dragen we elkaar onder het credo ‘bidt en werkt’ op bij God, Die Zijn handen onder ons, om ons en boven ons houdt. Dat Hij u allen overvloedig mag zegenen.
Geboorte: Op vrijdag 27 januari werd bij Anne en Karin Baars (Prinses Amaliastraat 4, 4145 KZ Schoonrewoerd) een zoon geboren die zij de namen Cody Anne Ischa gegeven hebben. Cody is het jongere broertje van Ischa. Iedere geboorte is een wonder van Gods scheppende macht, maar jullie mochten overduidelijk ervaren dat God goed is voor jullie. Grote zorgen waren er over de levensvatbaarheid na de 20 weken echo, veel gebeden zijn naar God opgezonden en een groot team van medisch specialisten stond klaar. God heeft alles wonderlijk gemaakt en we zijn dankbaar dat de kleine Cody op zaterdagavond mee naar huis mocht. Hoe het de komende maanden zal gaan, is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat er over een aantal maanden nog een ingrijpende hartoperatie plaats moet hebben. Daarom blijft er in de dankbaarheid ook de zorg en aandacht om jullie heen. Zo mogen we als gemeente biddend om Anne, Karin, Ischa en Cody heen staan, waarin we God ook de dank brengen. We denken aan de woorden van psalm 139:14: “Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed.” Als gemeente zongen we afgelopen zondag de woorden uit psalm 56, die ons aansporen om de dank bij God te brengen: Ik heb beloofd, wanneer G’ in mijn ellenden mij bijstand bood en ‘t onheil af zoudt wenden, tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, door ijver aangespoord.
Hope & Serve: Jan en Marjan Meerkerk Deo Volente vertrekken dinsdag 6 februari weer richting Roemenië om daar weer een week lang met raad en daad, met hope en serve bijstand te verlenen aan de mensen die God op hun pad gebracht heeft. Van harte Zijn zegen over jullie reis. Ga met God, want Hij zal me je zijn.
Heilige Doop: Zondag 21 januari 2018 is Maria Ina (Marlin) de With gedoopt. Zij is het eerste kind van André en Judith de With (Noorderwoerd 22). Met hun ‘ja-woord’ werden ze door God ingeschakeld als grondwerkers om Marlin gelovig op te voeden door steeds haar hart op God te richten. De tekstwoorden voor de verkondiging kwamen uit Markus 4, de gelijkenis van de hoopvolle Zaaier. Zo gaat God nog steeds ruim om met het zaad van het evangelie en vanuit de beloofde overvloed aan vruchten voor een ieder die Gods Woord gelooft, mogen jullie Marlin opvoeden, haar voorleven. Als dooptekst kreeg Marlin de woorden van Jezus mee uit Johannes 15: 5: “Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.”
Contactmiddag: Op zaterdag 3 februari a.s. is er weer contactmiddag! We hopen jullie allemaal te ontmoeten. Je bent van harte welkom in het kerkelijk centrum (achter de Hervormde Kerk), Dorpsstraat 33 in Schoonrewoerd. We beginnen om half drie en om half vijf is het programma afgelopen. Het thema deze middag is: De twaalfjarige Jezus
Als je nog vragen hebt kun je even bellen met Janny Bruynes (0345-641358) of Lotte de Groot (0345-844525). Let op! De laatste contactmiddag van dit seizoen stond gepland op 14 april 2018, deze is verplaatst naar 21 april 2018.
Ouderenmiddag: D.V dinsdag 13 februari is er een gezamenlijke ouderenmiddag met de ouderen uit Zijderveld. Deze keer zijn wij te gast in Zijderveld. We gaan een bijbelquiz spelen onder leiding van ds. D. Verkuil. Als u zich nog niet opgegeven heeft, bel dan even (vóór maandag 12 februari) naar Gerda - tel. 616175. Graag om half 2 aanwezig bij het Kerkelijk Centrum. Allen van harte welkom.
JOZ: De JOZ van komende zondag (4-2-2018) wordt verplaatst naar de week erna (11-2-2018).
GZB-dag 17 maart 2018 D.V.: Ons gemeentelid Daniëlle Damsteeg werkt bij de GZB. Zij schrijft onderstaande uitnodiging, die ik graag overneem.
Deze leuke dag voor het hele gezin heeft als thema: “Laat je zien!” Met dit thema gaan we aanslag om als wereldwijde kerk meer oog te krijgen voor de mensen om ons heen. Van harte welkom allen!
Inspirerende sprekers komen uit: Colombia, Slowakije, Libanon, Zuid-Soedan. Komt u / kom jij ook naar deze bijzondere dag? Let op! Vanwege de grote opkomst vorig jaar, is aanmelden vanaf dit jaar verplicht. Aanmelden kan via www.gzb.nl/gzb-dag en is helemaal gratis. We zien u graag op 17 maart in Barneveld. Meer informatie vindt u op de website www.gzb.nl/gzb-dag, of leg even contact met Daniëlle.
ZAJW: Yes, er komt weer een ZAJW-avond aan! Vrijdag 16 februari gaan we met elkaar naar Jumpsquare in Nieuwegein. Spring in deze gezellige, sportieve avond! Geef je op voor donderdag 8 februari bij Mariët ( of via . De kosten voor deze avond zijn 6 euro pp. We verzamelen om 20:15 in het Hervormd Centrum in Everdingen (Kerkstraat 5). Tot dan!
Agenda: Voor de genoemde activiteiten geldt: zo de HEERE wil en wij leven
Zaterdag 3 februari: 14.30 – 16.30 uur ~ Contactmiddag gehandicapten
Zondag 4 februari: na de avonddienst ~ Zangkwartiertje
Maandag 5 februari: 19.30 – 20.00 uur ~ Verkoop collectemunten in consistorie
Dinsdag 6 februari: 9.30 – 11.00 uur ~ Bijbelkring
Dinsdag 6 februari: 18.30 – 19.45 uur ~ Clik-kidz
Donderdag 8 februari: 19.30 – 21.00 uur ~ Pitstop
Tenslotte: ‘Heb je iemand ontmoet dit jaar die jouw leven heeft veranderd?’ Het is de vraag die staat op het theezakje dat uit de theepot hangt die op mijn bureau staat. Aan de andere kant van het toetsenbord ligt de Bijbel open bij Markus 5, de genezing van de bezetene van Gadara. Voor hem zou dit een zeer eenvoudige vraag zijn geweest waar maar één antwoord op mogelijk was: Jezus. Hij ontmoette Jezus en Die veranderde zijn leven volkomen. Komende zondag lezen we deze bijzondere genezing en staan we in de verkondiging stil bij wat Jezus deed in het leven van de mensen die Hij ontmoette.
Ontvang een hartelijke groet uit de pastorie, E. van der Poel.

 

terug